سایتی برای تمام فصول

معاني و اصطلاحات آزمايشگاه ها

   FBS قند خون ناشتا

  PKU
اسید فنیل پیروویک در ادرار

  Urine
بطور کلی آزمایشات مربوط به ادرار هستند که البته بنا به درخواست همراه یک مورد دیگر ممکنه آمده باشد مثلا Urine Homocystine

  2hpp
مقدار گلوکز دوساعت بعد از صبحانه


  Urea  
اوره خون و یا ادرار

(Blood urea nitrogen)   BUN  
نیتروژن اوره  آنزیم کلیوی
U.A  
ا وریک اسید خون یا ادرار

 T.G
تری گلیسرید

 HDL  
لیپوپرتئین با دانسیته بالا

  LDL
لیپو پرتیئن با دانسیته پایین . کلسترول بد

 NA
اندازه گیری سدیم خون یا ادرار

 K  
اندازه گیری پتاسیم

 Ca
اندازه گیری کلسیم  Fe  و Li و بقیه عناصر هم به همین ترتیب هستند

 RBC  
گلبولهای قرمز

 WBC
گلبولهای سفید خون

 TIBC
اندازگیری ظرفیت اتصال آهن

 SGOT
آنزیم کبدی - اسپارتات آمینوترانسفراز-سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز

 SGPT 
آنزیم کبدی - آلانین آمینوترنسفراز گلوتامیک-پیروویک ترانس آمیناز

 ALP  
آنزیم کبدی - الکالن فسفاتاز قلیایی (ALP) الکالین

 ACP  
اسید فسفاتاز

تیروتوپین TSH , تیری یدو تیروئین T3 , تیروکسین T 4   هورمون های تیروئید

 OB  
خون مخفی در مدفوع

 Stool/E  
وجود انگل در مدفوع

 FSH  
آزمایشات هورمونی فولیکول استیمولیتینگ

 LH
آزمایشات هورمونی لوتئیزین

 T 
تستوسترون

 PTH
پارا تیروئید

 C.B.C
آزمایشات روتین خون شامل هموگلوبین-Hb هماتوکریت-Hct شمارش گلبول قرمز و سفید و پلاکت-شمارش اریتروسیت-شمارش ترومبوسیت-اندیسهای سلولی- دیفرانسیاسیون
+ نوشته شده در  ساعت ۱۱:۷ قبل از ظهر  توسط سید  |